Free songs
PIRC

DVB-T

Refarming – ważna zmiana w naziemnej telewizji cyfrowej (Warunki Techniczne nr 38/2021)

Telewizję naziemną czekają wkrótce duże zmiany, gdyż zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej część pasma obecnie wykorzystywanego przez telewizję naziemną zostanie przeznaczona na rozwój telefonii komórkowej w standardzie 5G. Powoduje to konieczność zwolnienia pasma 700M Hz oraz reorganizację multipleksów telewizji naziemnej. Proces ten jest nazywany „refarmingiem” częstotliwości.

O rozwiązaniach technicznych firmy DIOMAR oraz zaangażowaniu  firmy EMITEL w tę reorganizację: CZYTAJ WIĘCEJ


Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów przygotowała „białą” listę rekomendowanych odbiorników DVB-T. Tunery DVB-T (tzw. STB, „set-top-box”) umieszczone na „białej” liście są zgodne z podstawowymi wymaganiami użytkowymi, koniecznymi do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej.


Przez wymagania zasadnicze rozumie się, że tuner DVB-T posiada:

  • • złącze HDMI
  • • złącze SCART (przez które można pozyskać wejście stereo)
  • • złącze Dolby Digital+
  • • możliwość odbioru programów w standardzie HD

Umieszczenie odbiornika DVB-T na stworzonej przez PIRC „białej” liście rekomendowanych odbiorników DVB-T nie jest jednoznaczne z całkowitą zgodnością parametrów technicznych odbiornika wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych oraz wszystkimi normami wymienionymi w powyższym Rozporządzeniu.

Umieszczenie odbiornika DVB-T na stworzonej przez PIRC „białej” liście rekomendowanych odbiorników DVB-T oznacza, że odbiornik posiada wystarczające parametry do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, w formacie DVB-T, na terenie Polski.


Odwrotność przygotowanej przez Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej „Białej” listy rekomendowanych odbiornikówLista wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi – opracowywana jest przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który do tej pory skontrolował 45 oferowanych w sprzedaży tunerów DVB-T, na terenie całego kraju.

Przejdź do: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych


Celem kontroli przeprowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w okresie od 1 października do 15 listopada 2012 r. było sprawdzenie, czy oferowane w sprzedaży urządzenia przeznaczone do odbioru sygnału naziemnej telewizji cyfrowej:

  1. nie wywołują zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń;
  2. posiadają poprawnie naniesione oznakowanie zgodności CE, a także, czy producent wystawił dla oferowanych modeli deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi;
  3. spełniają wymagania Ekoprojektu, a więc czy są energooszczędne i nie powodują nadmiernego zużycia energii elektrycznej zarówno w trybie pracy, jak i w trybie czuwania.

Kontrola UKE nie obejmowała natomiast weryfikacji przestrzegania przez sprzedawców obowiązku informowania nabywcy o fakcie niespełnienia przez urządzenie wymagań technicznych i eksploatacyjnych potrzebnych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, gdyż ten obowiązek podlega kompetencjom kontrolnym Inspekcji Handlowej.

Spośród wszystkich skontrolowanych dekoderów, w 4 przypadkach stwierdzono drobne uchybienia administracyjne. Producenci tych wyrobów współpracują z UKE w celu usunięcia braków formalnych.

Weryfikację zgodności urządzeń z wymaganiami w zakresie spełniania norm kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzono poprzez poddanie 27 urządzeń szczegółowym badaniom w Laboratoriach UKE. W tej grupie wynik negatywny otrzymało jedynie 6 dekoderów.

Należy podkreślić fakt, że wszystkie sprawdzone dekodery spełniły normy poboru mocy ustanowione w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (wymagania Ekoprojektu).


Prezes UKE umieszcza na Liście wyrobów niezgodnych z wymaganiami zasadniczymi te urządzenia, których kontrola zakończyła się negatywnie i może nakazać ich całkowite wycofanie z obrotu w Polsce. Osoby nadal oferujące urządzenia znajdujące się na liście wyrobów niezgodnych będą podlegały odpowiedzialności karnej i finansowej.

Pomimo zakończenia tegorocznej doraźnej kampanii pomiaru dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej misja Prezesa UKE, której celem jest dbanie o ochronę interesu konsumentów – użytkowników tej grupy urządzeń – nie dobiegła końca. W planie kontroli UKE na 2013 r. przewidziano prowadzenie stałych kontroli oferowanych w handlu set top boxów umożliwiających odbiór nie tylko naziemnej telewizji cyfrowej, lecz także telewizji satelitarnej lub kablowej.


Źródło: UKE